Wnioski o usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2023

Wersja do wydruku
azbest

W związku z trwajacym naborem dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Urząd Gminy w Brąszewicach zaprasza do składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, należy składać w Urzędzie Gminy w Brąszewicach, w pok. nr 12 lub 16 w terminie:

od 14 LUTEGO 2023 r. do 24 LUTEGO 2023 r.

Tylko kompletne wnioski będą podlegały weryfikacji.

Formularz wniosku wraz z załącznikami można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy w Brąszewicach w pokoju nr 12 lub 16 bądź ze strony internetowej www.braszewice.pl.

W pełnej wysokości będą finansowane koszty obejmujące:
• przygotowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do transportu,
• unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest,
• transport azbestu i wyrobów zawierających azbest.

UWAGA: Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z demontażem starego pokrycia dachowego oraz zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

O sfinansowanie ww. zadań mogą ubiegać się osoby fizyczne, które dysponują prawem własności lub innym prawem do dysponowania nieruchomością, na której znajduje się azbest i wyroby zawierające azbest. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej.
Szczegółowe warunki i zasady finansowania zadań określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIX/171/2021 Rady Gminy Brąszewice z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brąszewice.

Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania przez Gminę Brąszewice dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych na sfinansowanie wszystkich wniosków o realizacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków.