Witacze Gminy Brąszewice

Wersja do wydruku

Od niedawna przy granicach administracyjnych Gminy Brąszewice podróżnych witają trzy nowo zamontowane witacze, które zastąpiły stare, zniszczone i mało efektowne "słoneczka". Pełnią one funkcję informacyjno - promocyjną obszaru Lokalnej Grupy Działania i Gminy Brąszewice.

Usytuowane są przy drogach powiatowych łączących naszą gminę z Brzeźniem, Błaszkami i Złoczewem. 

Ustawienie witaczy służyć będzie promocji turystyki i rekreacji na terenie gminy oraz pozostałych gmin wchodzących w skład LGD. 

Stanowią kompedium wiedzy o interesujących miejscach na terenie Gminy Brąszewice. Zawierają opis miejsc atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo wraz z nazwą gminy i adresem strony www.braszewice.pl.

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach umowy z Województwem Łódzkim na dofinansowanie zadania pn. „Zmiana wizerunku witaczy poprzez ich wymianę jako źródło informacji turystycznej gminy Brąszewice”. Pomoc została przyznana z PROW na lata 2007-2013 Oś LEADER w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wykonawcą tych prac była firma GRAFFICO ul. Batorego 106, 87-100 Toruń.

Koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 23 001,00zł. Kwota dofinansowania 14 959,98 zł. 

 

Witacz