Przebudowa drogi w m. Chajew

Wersja do wydruku

W maju 2017 r. ukończone zostały roboty drogowe polegające na przebudowie drogi gminnej 114121E (na dz. 243) o długości 469 metrów oraz drogi wewnętrznej (na dz. 189) o długości 131 metrów w m. Chajew. 

Wykonawcą prac w miejscowości Chajew było Przedsiębiorstwo Bud-Trans Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170A, 98-200 Sieradz.

Na powyższe inwestycje Gmina Brąszewice otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Wartość całkowita zadania: 163 120,57 zł

Dofinansowanie PROW: 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.