Moje Boisko - Orlik 2012

Wersja do wydruku

 ministerstwo_sportuWoj_Lodzkielogo_orlik

 

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Moje Boisko – Orlik 2012”
Lokalizacja inwestycji: teren Szkoły Podstawowej w Godynicach dz. nr ewid. 1736, 1737 gm. Brąszewice.
Całkowita wartość projektu: 1 399 777,77zł.
Kwota dotacji przyznana przez Ministerstwo Sporu i Turystyki 500 000,00 zł.
Kwota dotacji przyznana przez Województwo Łódzkie 333 334,00 zł.

Kiedy przed Gminą Brąszewice otworzyła się możliwość inwestycji pn:. „Moje Boisko – Orlik 2012” niezwłocznie przystąpiono do wybrania lokalizacji i uzyskania niezbędnych decyzji i opinii, aby taka inwestycja mogła powstać przy Szkole Podstawowej w Godynicach w gminie Brąszewice. W dniu 28 stycznia 2011 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi złożono wniosek zgłoszeniowy w celu zaopiniowania i przesłania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Umowa z Województwem Łódzkim w sprawie przyznania dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Gminy Brąszewice została zawarta 26 maja 2011 roku. Pozwolenie na budowę kompleksu sportowego uzyskano 20 lipca 2011 roku i niezwłocznie przystąpiono do procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy na budowę w.w. zadania. rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego nastąpiło 17 lipca, gdzie spośród 6 ofert najwyższą punktację uzyskała firma Zakład Budowlany Budownictwa Mieszkaniowego i Infrastruktury Towarzyszącej inż. Andrzej Kosior ul. Młynarska 8/3 z Kalisza, z którą w dniu 08 sierpnia 2011 roku, zawarta została umowa na budowę kompleksu sportowego boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w miejscowości Godynice gm. Brąszewice. Umowa pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Brąszewice na dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne „Moje Boisko – Orlik 2012” została zawarta w dniu 07.11.2011 roku.

Wykonawca wywiązał się z zapisów umowy zawartej w dniu 08 sierpnia 2011 roku i dnia 09 grudnia zgłosił zakończenie wykonania zamówienia i jednocześnie do odbioru końcowego. Odbiór końcowy nastąpił 14 grudnia 2011 roku a pozwolenie na użytkowanie kompleksu sportowego uzyskano 14 lutego 2012 roku.

W efekcie rzeczowym powstał kompleks boisk sportowych: boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnia trawiastą o powierzchni 1860 m2, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z pianki poliuretanowej o powierzchni 611,13 m2 do gry w piłkę siatkową i koszykówkę. Oba boisko ogrodzone ogrodzeniem o wysokości 4,0 m i oświetlone zgodnie ze standardami Ministerstwa Sportu i Turystyki. Budynek sanitarno – szatniowy murowany wolnostojący o powierzchni użytkowej 182,68m2. Teren wokół zagospodarowani i utwardzono kostką brukową typu pol-bruk. Wybudowany metodą tradycyjną.

Z kompleksu sportowego będzie można korzystać za darmo i bez żadnych ograniczeń, co stanowi dużą szansę na rozwój pasji związanej z piłka nożną, koszykówką czy siatkówką. Boisko o nawierzchni trawiastej jest idealnie przygotowane do gry w piłkę nożną i z pewnością będą się tu rozgrywać mecze z prawdziwego zdarzenia. Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012”, wpłynęła bezpośrednio na poprawę dostępności podstawowej infrastruktury sportowej dla mieszkańców nie tylko Godynic, ale również Przedłęcza, Starc, Sokolenia, Tomczyków, Zagóry, Zagórcza i Zadębieńca. Inwestycja przyczyniła się także do poszerzenia możliwości dostępu dzieci i młodzieży do szerokiego zakresu zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz zniesienia barier dostępności do tego typu infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.