Kanalizacja w Godynicach i Przedłęczu

Wersja do wydruku

Z końcem maja 2015 r. zostały zakończone roboty budowlane polegające na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Godynice i Przedłęcze gm. Brąszewice”.

Sieć kanalizacyjną zlokalizowano w pasie drogowym istniejących dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) z odprowadzeniem do gminnej oczyszczalni ścieków.
W obrębie sieci kanalizacyjnej wykonano dwie przepompownie ścieków. Sieć wykonano z rur ciśnieniowych PCV o średnicy 200 i 250 mm, a rurociągi tłoczne z rur PEHD o średnicy 110 mm. Przejście rurociągiem tłocznym przez rzekę Brąszówkę zostało wykonane bezkolizyjnie – nad rzeką, na podwieszeniu pod istniejącym mostem (w stalowej rurze ochronnej).
Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO – INŻYNIERIA” Sp. z o.o.  ul. Bema 186, 63-400 Ostrów Wielkopolski, która została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.

Całkowity koszt inwestycji 2 394 628,21 zł.

Źródła dofinansowania:
Województwo Łódzkie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 1 262 666,00 zł
WFOŚiGW w Łodzi dofinansowanie w formie pożyczko – dotacji w wysokości 485 835,00 zł.

Realizacja zadania umożliwiła przyłączenie się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej 81 domów jednorodzinnych, 7 zakładów produkcyjnych i usługowych oraz instytucji.

PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT
SIEĆ
Długość kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN 200 mm - 3973 mb
Długość kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN 250 mm - 53 mb
Ilość studni rewizyjnych śr. 1200 mm - 48 szt.
Ilość studni rewizyjnych PCV śr.425 mm - 47 szt.
Długość przewiertów na sieci - 38 mb
Długość kanalizacji tłocznej z rur PEHD DN 90 mm - 712 mb
Długość kanalizacji tłocznej z rur PEHD DN 110 mm - 1411 mb
Przepompownie ścieków -2 szt.
PRZYŁĄCZA
Ilość przykanalików - 88 szt.
Ogólna długość przykanalików DN 160 - 662 mb
Ilość studni rewizyjnych PCV śr.425 mm - 88 szt.
Długość przewiertów na przykanalikach - 27 mb

kanalizacja

Budowa przepompowni ścieków w trakcie.

Przepompownia Przedłęcze

Przepompownia nr 1 - Przedłęcze

Przepompownia Godynice

Przepompownia nr 2 - Godynice