Droga w Plutach

Wersja do wydruku

W dniu 25 kwietnia 2013 roku Gmina Brąszewice dokonała odbioru końcowego robót drogowych polegających na przebudowie drogi gminnej NR 114115E w miejscowości Pluty na odcinku 950,00 mb, obręb geodezyjny Zadębieniec 20 na działce nr ewid. 47. Droga o szerokości jezdni 4,0 m posiada nawierzchnię o konstrukcji mineralno – asfaltowej. 

Wykonana została podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63 mm – warstwa o grubości 12 cm po zagęszczeniu. Skropienie warstwy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej o uziarnieniu 0-11 mm KR-1 AC11S o grubości 4 cm. Łącznie grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 16 cm. W efekcie powstała droga klasy „D” o prędkość projektowej 40 km/h o przekroju szlakowym. Spadek drogi daszkowy 2%, na poboczach ziemnych wykonano spadek poprzeczny 4%. Odwodnienie terenu zrealizowano metodą powierzchniową poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych utwardzenia. W skład robót ziemnych zostało zaliczone formowanie poboczy ziemnych o spadku 4% oraz skarp. 

Wykonawcą zadania inwestycyjnego było przedsiębiorstwo SIDROG Sp. z o.o. Domaniew 9, 98-235 Błaszki. Koszt realizacji robót drogowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wyniósł 188 552,26 zł.

W lutym bieżącego roku złożony został wniosek do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przyznanie dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na realizację tego zadania.