Droga Chajew Kolonia

Wersja do wydruku

 W dniu 01 sierpnia 2013 roku Gmina Brąszewice dokonała odbioru końcowego robót drogowych polegających na „Przebudowie drogi gminnej nr 114122 E w miejscowości Chajew Kolonia na odcinku 600,00 mb”.
Wykonana została podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63 mm (warstwa o grubości 12 cm po zagęszczeniu), a następnie skropienie warstwy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2. Warstwę ścieralną wykonano z mieszanki mineralno – asfaltowej o uziarnieniu 0-11 mm KR-1 AC11S grubości 4 cm. Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wyniosła 16 cm.
Odwodnienie terenu zrealizowano metodą powierzchniową poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych utwardzenia. Uformowano pobocza ziemne o spadku 4% oraz skarpy.
Wykonawcą powyższych robót drogowych była firma SIDROG Sp. z o.o. Domaniew 9, 98-235 Błaszki.
Inwestycja ta została wykonana z środków własnych gminy. Koszt realizacji robót drogowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wyniósł 118 869,92 zł.