Budowa oczyszczalni ścieków

Wersja do wydruku

W 2012 roku gmina przystąpiła do realizacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, na którą gmina pozyskała środki unijne w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

To największa gminna inwestycja. 

Gminna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie na działce nr ewid. 270/2 położonej w miejscowości Kosatka, przy drodze gminnej, prowadzącej z Brąszewic przez Pasie do wsi Przedłęcze. Działka graniczy z rzeką Brąszówką.

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków działać będzie w oparciu o nitryfikująco – denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu o wydajności średnio dobowej Qd=1x130m3/d. Wybór tej technologii nastąpił na podstawie przeprowadzonego bilansu, obliczeń technologicznych oraz wymagań technologiczno - technicznych. 

Gminna oczyszczalnia ścieków stanowić będzie zblokowany obiekt inżynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni zabudowy.

Zbiorniki technologiczne oczyszczalni takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadu itp. będą okrągłe i wykonane z betonu odpornego na korozję. Reaktor biologiczny zostanie posadowiony w bezpośredniej bliskości budynku technologicznego i połączony kanałem technologicznym, który służyć będzie również jako pomost wejściowy do reaktora. Reaktor biologiczny będzie obsypany skarpą,  pełniącą rolę izolacji termicznej.

Budynek techniczny zostanie wykonany metodą tradycyjną. Wydzielone w nim zostaną pomieszczenia dla obsługi oczyszczalni, szatnia bruda i szatnia czysta wraz z zapleczem socjalnym. Antresola budynku technicznego będzie wykorzystana również do umiejscowienia urządzeń technologicznych. Odpowiednie usytuowanie pomieszczenia umożliwi wykorzystanie ciepła produkowanego przez pracujące dmuchawy do ogrzewania pomieszczenia technologicznego. 
Zbiornik osadu nadmiernego usytuowany zostanie w pobliżu reaktora i budynku technologicznego, wyniesiony zostanie nad teren oczyszczalni, obsypany skarpą a dopływ osadu nadmiernego odbywać się będzie grawitacyjnie.

Podstawowe elementy oczyszczalni:  
1. Punkt zlewny ścieków dowożonych
2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych
3. Pompownia główna
4. Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych
5. Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych
6. Pomieszczenie dmuchaw
7. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych
8. Mechaniczne odwodnienie osadu nadmiernego
9. Stacja wapnowania osadu odwodnionego

Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowanie poprzez zastosowanie sterowania z możliwością przesyłania wiadomości tekstowych SMS o stanach alarmowych.

SIEĆ WODOCIĄGOWA
Celem budowy sieci wodociągowej jest doprowadzenie wody do projektowanej oczyszczalni ścieków. Woda do oczyszczalni doprowadzona będzie przewodem PVC 110 z sieci wodociągowej o długości przyłącza 681 m.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁACZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH KOSATKA I PASIE 
Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odpływu ścieków sanitarnych z poszczególnych posesji do projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków. Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej połączony zostanie z wybudowanym już kolektorem w miejscowości Brąszewice. Dzięki temu będzie możliwe podłączenie miejscowości Brąszewice do kanalizacji sanitarnej. Długość kolektora sanitarnego głównego to 1658,75 mb. Do projektowanego kanału sanitarnego doprowadzone będą ścieki z istniejących budynków mieszkalnych zlokalizowanych wzdłuż trasy kolektora, na terenie wsi Pasie i Kosatka.
Z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu, dla dwóch posesji projektuje się zastosowanie przydomowych przepompowni ścieków PP1 i PP2. Ścieki tłoczone będą przewodami tłocznymi PEØ63mm do studzienek rozprężnych kolektora grawitacyjnego.
Długość wszystkich przyłączy kanalizacyjnych 286,50 mb do pierwszych studzienek. Łączna ilość studzienek wynosi 12 szt. Ilość przyłączy do budynków 10 sztuk zakończonych studzienkami kanalizacyjnymi systemowymi „VAWIN” o śr. 425 mm.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W MIEJSCOWOŚCI BRĄSZEWICE
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do pierwszej studzienki) w miejscowości Brąszewice w następującym zakresie: kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV DN 200 mm o długości 1369,00 mb, przewody tłoczne z rur: z rur PEHD DN 90 mm o długości 12,10 mb, z rur PEHD DN 75 mm o długości 432,30 mb wraz z budową 4 przepompowni ścieków i budową 48 przykanalików z rur PCV DN 160 zakończonych studzienkami kanalizacyjnymi systemowymi „VAWIN” o śr. 425 mm.