ANR - działki na sprzedaż

Wersja do wydruku
ANR_logo

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r „o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa„ tekst jednolity Dz. U. Nr 231/2007 z późniejszymi zmianami, ustawy „o kształtowaniu ustroju rolnego” Dz.U.nr 64/2003 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.04.2012 r. Dz.U. 2012 poz. 540 podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomości gruntowe położone w:

- obręb Błota

- obręb Chajew

- obręb Czartoria

- obręb Godynice

- obręb Wiertelaki

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanych nieruchomości w trybie art. 29 ust.1 pkt. 1 w/wym ustawy (byli właściciele lub ich spadkobiercy, których nieruchomość została przejęta na Skarb Państwa przed dniem 01 stycznia 1992 r. w wyniku zadłużeń, wywłaszczeń, postanowień sądowych lub innych postanowień arbitralnych), do dnia 17 stycznia 2013 roku, złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku braku oświadczeń powyższe nieruchomości będą podlegać sprzedaży w trybie przetargu publicznego.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Agencji Nieruchomości Rolnych w Łodzi ul. Północna 27/29 telefon: 0-42 636-53-26, 636-29-72, 662 187 533 lub na stronie internetowej www.anr.gov.pl lub na stronie internetowej przez zakładkę „oferty nieruchomości”.
Działki obejrzeć można na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl. Osoba prowadząca Jarosław Tosik.