pieniądze

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Brąszewice
w sprawie przyznania stypendium sportowego
oraz nagród na 2023 rok

Na podstawie Regulaminu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień stanowiących załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/200/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym:
 
Stypendia / nagrody sportowe przyznano w następujących wysokościach

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Urząd Gminy w Brąszewicach informuje o możliwości składania wniosków o przystąpieniu do programu.

Szczegóły Programu dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978.

pieniądze

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W 2023 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

Weź udział w ogólnopolskim projekcie językowym i naucz się 4 języków obcych za darmo.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

WFOŚIGW-logo

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

Beneficjenci: Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa łódzkiego

Nazwa programu: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” w zakresie „Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Szczegóły dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

azbest

W związku z trwajacym naborem dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Urząd Gminy w Brąszewicach zaprasza do składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, należy składać w Urzędzie Gminy w Brąszewicach, w pok. nr 12 lub 16 w terminie:

od 14 LUTEGO 2023 r. do 24 LUTEGO 2023 r.

braszewice logo

WÓJT GMINY BRĄSZEWICE
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT
na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2023 w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej: https://braszewice.bip.net.pl/?a=3551

ŁARR logo

Trwa nowy nabór w programie dotacyjnym "Aktywni zawodowo rodzice z nianią pod rękę". Celem programu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy poprzez zastosowanie kompleksowego narzędzia w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie w postaci Refundacji poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem niani. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

pieniądze

Do 31 stycznia 2023 można składać wnioski o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia sportowego.

Stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia są przyznawane osobom fizycznym zamieszkałym na terenie gminy Brąszewice, za wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2022.

Strony